تعداد مقالات: 110

1. بررسی پارامترهای مختلف لیزر هلیوم-نئون

دوره 6، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-8


3. بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-5


4. سازوکار حسگر فیبرنوری برای تشخیص نمونه های مایع

دوره 5، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-5


18. حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 6-10


22. بررسی گاف کامل فوتونی در بلورهای فوتونی دو بعدی پلاسمایی

دوره 6، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-15