بررسی پارامترهای مختلف لیزر هلیوم-نئون

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله پارامترهای مختلف لیزر هلیوم – نئون و روش­های اندازه­گیری این پارامترها، در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. توسط روش­هایی که بیان خواهد شد، توان متوسط خروجی این لیزر با استفاده از توان سنج لیزری، mW 7 /5 ، در پایش پایداری زمانی آن V 52/18 اندازه­گیری شده است. برای اندازه­گیری زاویه واگرایی دو روش به کار گرفته شده است که  شامل مقایسه با نمونه مرجع و روش هندسی است. مقدار متوسط زاویه واگرایی پرتو لیزر تقریبا mrad 30/2 بدست آمد. بیشترین بسامد پالس لیزر خوانده شده توسط اسیلوسکوپ، در حالتی که خروجی پیوسته توسط چرخنده به صورت پالسی درآمد، حدود  MHz40/1158 اندازه­گیری شد.

کلیدواژه‌ها


[1] A.Javan WRB, Jr., and D.R. Herriott,. “Population Invertion and Continuous Optical Maser Oscillation in a Gas Discharge Containing He-Ne Mixtures”. Phys. Rev. 6,106, 1961.

[2] Verdeyen JT. Section 10,. In: Laser Electronics. Edited by H. Golnabi MKM. Prentice-Hall; 1995.

[3] Techneque tFP. Laser Far-Field Beam Profile Measurement March 1978.

[4] Thomas F.Johnston J. Beam propagation (M2) Measurement made as easy as it gets. Optical Society of America 20 July1998,37.

[5] L.Levesque,”Divergence of far-infrared laser beam and collimation for Galilean and Keplerian system designs” .Optics & Laser Technology 41, 557-561. 2009

[6] Jonathan D.Ellis, Drik Voigt, Jo W.Spronck, Ad L. Verlaan, Robert H. Munnig Schmidt. “ Frequency Stabilized HeNe gas laser with 3.5 mW from a single mode”. PrecisionEngineering 36, Elsevier,2012.