اندازه‌گیری قدرت تفکیک دستگاه‌های نوری با استفاده از روش ماره

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله با استفاده از نقش ماره، روش ساده و دقیقی برای تعیین تابع انتقال نمایانی که معیاری از توان تفکیک در دستگاه­های نوری است ارائه می­شود. سیستم­های نوری که مورد آزمایش قرار گرفته­اند چاپگر لیزری و دستگاه زیراکس معمولی هستند. در این روش ابتدا توری­های رانکی با بسامدهای مختلف توسط نرم­افزار متلب طراحی شده و سپس با استفاده از دستگاه چاپگر لیزری نمونه­هایی از این توری­ها بر روی کاغذ کالک و طلق شفاف چاپ شده است. با اندازه­گیری نمایانی فریزهای حاصل از برهم­نهی توری­های رانکی با بسامدهای مختلف تابع انتقال اپتیکی به دست می­آید. در مرحله بعد از روی توری­های تهیه شده به روش فوق با استفاده از دستگاه زیراکس معمولی کپی تهیه نموده و از برهم نهی این توری­ها با توری­های قبلی و اندازه­گیری نمایانی فریزهای ماره حاصل، قدرت تفکیک دستگاه زیراکس نیز به دست آمد. رهیافت ارائه شده در این مقاله برای اندازه­گیری تابع انتقال اپتیکی هر دستگاه نوری تصویرساز دیگر نیز روشی کارآمد و دقیق است.

کلیدواژه‌ها