بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو ساختار شبه گرافن کاربید بورB2C به روش تابع چگالی

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله، ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی نانو ساختار شبه گرافنی کاربید بور B2C با استفاده از نظریه تابع چگالی با نرم افزار محاسباتی Wien2k مورد بررسی قرار گرفته است. با محاسبه انرژی همبستگی (Cohesive Energy) ساختار نشان داده شده است که این ترکیب از پایداری ساختاری خوبی برخوردار است که این امر امکان رشد تجربی این نانو ساختار را پیش بینی می کند. نتایج محاسبات نشان می­دهدکه این ترکیب یک نیم­رسانا با گاف انرژی غیر مستقیم حدود 5/1 الکترون می­باشد. همچنین نتایج محاسبات اپتیکی نشان می­دهد که این ساختار در برابر تابش فرودی، میزان بازتاب بسیار کمی (حدود 5/2 درصد) را درناحیه انرژی های پایین ازخود نشان می­دهد که این موضوع مبین آن است که این نانو ساختار می­تواند در ساخت ابزارهای نوری و به طور خاص در سلولهای خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها