بررسی نظری سونولومینیسانس برای دستیابی به گداخت

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

شبیه سازی تک حباب سونولومینیسانس در سیال استون دوتره (C3D6O) با دو مدل شبه آدیاباتیک و هیدروشیمیایی  برای آب و استون دوتره انجام شد. شبیه سازی های فوق برای سیال آب در دمای محیط 293K انجام شد. ولی به دلیل بالا بودن فشار بخار استون دوتره، کد شبیه سازی برای سیال استون دوتره، در دو دمای محیط 273K و 244.5K اجرا شد. نتایج بدست آمده از جمله، شعاع نسبی و دمای تک حباب سونولومینیسانس برای سیال آب با نتایج تئوری و تجربی پژوهشگران قبلی مطابقت دارد. دمای تک حباب سونولومینیسانس در زمان فروریزش، برای سیال استون دوتره نیز در دو مدل مختلف شبه آدیاباتیک و هیدروشیمیایی به ترتیب  و  برای دمای محیطی  و  و  برای دمای محیطی  بدست آمد. که مقدار دمای فروریزش در استون دوتره  می تواند با در نظر گرفتن هسته درونی حباب، تا حدود  بالا رود. این بدین معنی است که با ایجاد شرایط مناسب محصورسازی، امکان رسیدن به گداخت هسته ای ممکن است.

کلیدواژه‌ها