بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

:  امروزه شواهد بسیاری از نظریات متفاوت گرانشی کوانتومی در دست است که دلالت بر وجود یک lمقیاس طولی کمینه و یک بیشینه اندازه حرکت دارد.  گنجانیدن این مفاهیم در مکانیک کوانتومی معمولی موجب اصلاح اصل عدم قطعیت هایزنبرگ  می­شود که خود منجر به ظهور اصل عدم قطعیت تعمیم یافته شده است. در چارچوب اصل عدم قطعیت تعمیم یافته، هامیلتونی هر سیستم کوانتمی تغییر می­کند. یکی از چالش­های مهم فیزیکدانان  تخمین درجه بزرگی پارامتر مربوط به این تغییرات است. به این منظور سعی می­شود تا آزمایش­هایی  طراحی شود تا بتوان پارامتر تغییر را تخمین زد.  در این مقاله مروری  به بررسی اثر اصل عدم قطعیت تعمیم یافته هایزنبرگ بر روی چگالی جریان احتمال و مقادیر ویژه ترازهای لانداو خواهیم داشت. بدین منظور اصلاح طیف انرژی تا درجه دوم پارامتر تغییر نظریه محاسبه و بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها