حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

: هدف از این مقاله به دست آوردن حالت پایه یک زنجیره اسپینی پاد فرومغناطیس، شامل ذرات با اسپین یک می باشد. برای این منظور از روش ضرب ماتریسی استفاده کرده ایم و سپس تقارن های لازم را اعمال کرده ایم. در نهایت با استفاده از روش ضرب ماتریسی، فرم صریح حالت پایه این زنجیره بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها