رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله برهم‌کنش باریکه­ی الکترونی نسبیتی در موج‌بر دی‌الکتریک استوانه‌ای که قسمتی از آن با کانال یونی پر شده مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از معادلات ماکسول و در نظر گرفتن خودمیدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ناشی از باریکه‌ی الکترونی رابطه‌ی پاشندگی امواج TM بدست آمده است و سپس با استفاده از حل عددی آن، نرخ رشد امواج انتشاری در موج‌بر تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها