اثر یان - تلر روی تهی جای الماس

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله ابتدا بلور الماس و نحوه ی ایجاد تهی جا در ان مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس به بررسی اثر یان – تلر و تاثیر ان بر روی الماس پرداخته و از نرم افزار سی‌استا که بر اساس نظریه‌ی تابع چگالی اجرا می‌شود برای حل عددی خوشه ‍C70 H84 استفاده کرده‌ایم .برای اعمال نیرو به ملکول مورد محاسبه فاصله‌ی پیوند‌‌های اتمی را در یک راستا کاهش داده، مقدار انرژی و چگالی حالت‌ها محاسبه شد.نیروی اعمالی بر تهی‌جای الماس باعث جابجائی سطح انرژی فرمی و کاهش گاف (هومو- لومو) می‌شود. چگالی حالت‌ها در ناحیه‌ای که قبل از اعمال نیرو صفر بود بعد از اعمال نیرو دیگر صفر نبوده و مقدار آن با کاهش اندازه‌ی پیوند‌های اتمی که معادل افزایش نیرو به ملکول است، افزایش می‌‌‌‌یابد

کلیدواژه‌ها