بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

: با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و درخواست فزاینده برای انتقال و پردازش اطلاعات با کیفیت بالا و سرعت زیاد، نیاز به استفاده از فیبرهای نوری و همچنین تقویت آنها جهت انتقال اطلاعات ضروری به نظر  می رسد. در این تحقیق ابتدا انواع تقویت کننده ها به طورکلی بررسی گردید و سپس تقویت کننده های فیبری آلاییده شده با عناصر خاکی نادر به طورجزئی تر ارزیابی شد. و درنهایت نشان دادیم که باتوجه به طول موج مورد نظر باید به انتخاب یون خاکی نادر متناظر با آن طول موج پرداخت و شرایط بهینه برای دستیابی به توان بیشینه را بوجود آورد. به عنوان مثال برای طول موجnm 1040یون نئودیمیم، طول موج nm1480 یون ایتربیوم، طول موج  nm1540 یون اربیوم و برای طول موج nm1900 یون تولیوم پیشنهاد می شود. در انتها به طور ویژه به بررسی تقویت کننده نوری اربیومی پرداخته شد که نتایج تئوری نشان داد برای فیبر اربیومی با طول  m15 و توان پمپ  mW8 می توان به بهره dB19 دست یافت. لازم به ذکر است که توان سیگنال و چگالی اربیوم ثابت نگه داشته شده است .

کلیدواژه‌ها