بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

مدل‌سازی عددی برای یک جرقه پایدار با جریان کم و فشار بالا، در زنون و آرگون با در نظر گرفتن تغییرات (میزان انحراف) ‌از دمای ذرات سنگین انجام‌شده است مدل مطرح‌شده بر پایه معادله پایداری انرژی برای الکترون و ذرات سنگین استوار است و چگالی الکترون از قانون عمل جرم مشتق می‌شود. درجه حرارت غیر تعادلی با نسبت دمای ، الکترون و ذرات سنگین تعیین می‌شود .نتایج برای کانال استوانه‌ای به قطر دو میلی‌متر و فشار 330 کیلو پاسکال و با جریان 15،20و 30 آمپر  ارائه‌شده است .دما و چگالی الکترون  و ذرات سنگین محاسبه‌شده است .انحراف از LTE در یک‌لایه از دیواره با رسانندگی گرمایی و شیب دمایی برای الکترون و ذرات سنگین  اتفاق می‌افتد. در این حالت چگالی الکترون در جرقه زنون  بیشتر از چگالی الکترون در قوس آرگون است و برای جریان پایین‌تر ،نزدیک محور به تعادل رسیده است .

کلیدواژه‌ها