سازوکار حسگر فیبرنوری برای تشخیص نمونه های مایع

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

امروزه حسگر در اندازه گیری کمیتها اهمیت زیادی پیدا کرده اند به گونه ای که این حسگرها به عنوان ابزار پیشرفته ای در رشته های مختلف و صنعت پیشرفته دنیای امروز ما مورد استفاده قرار می گیرند.در این مقاله طراحی و عملکرد یک حسگر فیبر نوری گزارش شده است. به طور خلاصه در حسگر فیبر نوری , نور دریافتی از منبع  توسط فیبر نوری به سمت نمونه هدایت می شود بعد از برخورد به نمونه دوباره توسط فیبر نوری خروجی به مدار آشکارساز نوری منتقل می شود. سیگنال های الکتریکی توسط دستگاه ولتمتر دیجیتال اندازه گیری می شوند. هر تغییر ویژگی و شرایطی روی نمونه ایجاد شود باعث ایجاد تغییراتی در سیستم خروجی می گردد که به این روش مایع های مختلف تشخیص داده می شوند. در این مقاله ما آن را بررسی کرده و بیان می کنیم که قسمت های مختلف یک حسگر چگونه کار می کند