بررسی تاثیر شرایط مرزی سامانه های اسپینی برروی درهم تنیدگی و طول همبستگی در حد ترمودینامیک

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

: هدف از این مقاله، مطالعه ی اثر شرایط مرزی سامانه های بس ذره ای اسپینی بر روی خواص فیزیکی، در حد ترمودینامیک است. در این راستا از مدل حالتهای ضرب ماتریسی در زنجیره های اسپینی با تعداد دلخواه ذره استفاده کرده ایم. با اعمال دو نوع شرط مرزی باز و بسته، به مطالعه ی نحوه تغییرات درهم تنیدگی و طول همبستگی در این زنجیره ها پرداخته ایم. برای این منظور با استفاده از آنتروپی فون نیومان درهم تنیدگی بین یک سایت و مابقی زنجیره را محاسبه و نشان داده ایم که در حد ترمودینامیک شرایط مرزی به کار رفته، تاثیری در میزان درهم تنیدگی و طول همبستگی این سامانه ها ندارد