مکانیک آماری نوسانگر هماهنگ ساده تحت تاثیرتعمیم یافتگیِ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

نظریه­های متعددی در کوانتوم گرانشی، یک مقیاس طولی کمینه را پیشگویی می­کنند. در این سناریو، تمامی روابطِ جا به جاگری اصلاح می­شوند و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به اصل عدم قطعیت تعمیم یافته تغییر می­یابد. در این مقاله، اصل عدم قطعیت تعمیم یافته را مطالعه می­نماییم و مفهوم آن را بر روی انرژی نوسانگر هماهنگ محاسبه می­کنیم. ما نشان می­دهیم چگونه تعمیم اصل عدم قطعیت ، مکانیک آماریِ N نوسانگر هماهنگ ساده یک بعدیِ یکسان را تغییر می­دهد. نتایج حاصل از کمینه عدم قطعیت در اندازه­گیری موقعیت را بر تابع کانونی پارش و مقدار متوسط انرژی این سامانه بحث و بررسی می­نماییم.