بررسی عوامل مؤثر بر توان آستانه‎ پراکندگی القایی بریلویین در لیزرهای فیبر نوری پرتوان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

:در این مقاله، یک لیزر فیبر نوری دوغلافی آلاییده به ایتربیم در بستر سیلیکا با در نظر گرفتن پدیده غیرخطی پراکندگی القایی بریلویین در رژیم توان‎های بالا مدل‎سازی شده است. به‌منظور بهبود عملکرد و افزایش بازده لیزر، تأثیر پارامترهای مختلف کاواک شامل طول محیط بهره، قطر مغزی فیبر، غلظت مواد آلاینده و ضریب بازتاب آینه خروجی بر توان آستانه بریلویین موردبررسی قرارگرفته است.