بررسی اثرمدی در اصلاح ابیراهی تصاویر ستارگان

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

: ابیراهی ناشی از آشفتگی جو در سامانه های تصویربرداری زمینی منجر به کاهش توان تفکیک سامانه و در نتیجه کاهش کیفیت تصویر اجسام گسترده می گردند. پرتوهای ناهمدوس منتشر شده در جو آشفته در معرض افت و خیزهای فاز و دامنه قرار می گیرد. این افت و خیزها با توزیع تصادفی ضریب شکست در اثر دما و فشار در جو حاصل می شود. با شبیه سازی انتشار پرتو ناهمدوس و مدل سازی اثرات آشفتگی جو به صورت تعدادی صفحه فاز کاتوره ای، اثر جو آشفته بر کیفیت تصویر ستارگان بررسی می شود. با شبیه سازی تصحیح مدی بر صفحات فاز کاتوره ای در مسیر انتشار پرتو در جو آشفته نتایج تابع گستردگی نقطه پرتوهای ناهمدوس به میزان قابل توجهی در محیط آشفته، ارتقاء می یابد. در این کار روش تصحیح مدی با چند جمله­ای های زرنیک انجام شده است. بنابراین تصحیح مدی باعث تصحیح ابیراهی­های صفحات فاز کاتوره ای و به تبع بهبود عملکرد سامانه تصویربردار اپتیک تطبیقی می شود. عکس های تهیه شده در این کار با یک آرایه3×3 از دوربین ها ی   CCDبا رزولوشن 11 مگاپیکسل (کلاً 99 مگا پیکسل) در محدوده آشکارسازی مرئی و مادون قرمز نزدیک، میدان دید˚ 45× ˚30، توان آشکارسازی با قدر بزرگتر از 8، تفکیک زاویه ای 004/0 درجه و فاصله کانونی 135 میلی­متر (عدد کانونی 2) انجام گرفته است