مطالعه‌ی وابستگی امواج خروشان در لیزر نیمه هادی تزریق نوری به نویزهای محیط

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله دینامیک امواج خروشان در یک لیزر نیمه هادی تزریق نوری در حضور نویز محیطی با دو تابع توزیع گاوسی و یکنواخت مطالعه شده است. بدین منظور معادلات آهنگ لیزر به صورت عددی حل و شدت دامنه‌ی میدان بر حسب زمان محاسبه شده است. همچنین برای این توابع توزیع، نمودار تعداد امواج خروشان بر حسب دامنه‌ی نویز در مقادیر مختلف جریان و فرکانس عدم تطبیق محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که افزایش دامنه تا میزان مشخص (دامنه نویز مشخصه) تعداد امواج را افزایش می­دهد و پس از آن تعداد امواج ثابت می ماند و یا حتی کاهش می­یابد، میزان دامنه نویز مشخصه در هر حالت به فرکانس عدم تطبیق و جریان بایاس بستگی دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که در جریان­های بالاتر و فرکانس عدم تطبیق بیشتر دامنه نویز مشخصه افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها