اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله،با استفاده از الگوی تداخلی نیمه دایروی بدست آمده از تداخل­سنجی برشی کلی شکل نمایه ضریب شکست تدریجی میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی ساخته با فرآیند تبادل یونی تعیین می­شود. در ادامه با شبیه­سازی انتشار باریکه گاوسی از این میکروعدسی تخت توسط نرم افزار Optiwave فاصله کانونی و نیم پهنای موج محاسبه می­شود. همچنین نشان می­دهیم که نتایج شبیه­سازی با نتایج تجربی بدست آمده از نمایه، توافق خوبی دارند

کلیدواژه‌ها