تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، قابلیت روش بیناب­نمایی فروشکست القایی لیزری به منظور تشخیص اعتیاد به وسیله آنالیز موی سر مورد بررسی قرار گرفت. این امکان سنجی با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره به روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی انجام شده است. ابتدا موی سر 17 فرد معتاد و 17 فرد سالم نمونه برداری و بیناب آنها ثبت شد. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها، 11 شدت نسبی متناظر با خطوط یونی و اتمی به عنوان ورودی روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی انتخاب شدند. نتایج این پژوهش، قابلیت تشخیص اعتیاد به وسیله آنالیز موی سر و همچنین پیش‌بینی نمونه‌های ناشناس مورد آزمون به روش LIBS را به خوبی نشان می­دهد. بنابراین، روش LIBS-PLS-DA می­تواند به عنوان یک روش جدید در کنار روش‌های مرسوم موجود برای تشخیص اعتیاد به منظور کاربردهای کلینیکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها