بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله با استفاده از تداخل سنج  تویمن گرین، فرانژ هایی به صورت خطوط موازی تاریک و روشن تشکیل شده است، که با قراردادن میله لیزر در یکی از بازوهای تداخل سنج ، این فرانژ های تخت دچار مقداری انحراف می شوند. با نوشتن برنامه ای به زبان مطلب و پردازش تصاویر بدست آمده از فرانژها، اختلاف راه نوری و مقدار بیشینه و جذر میانگین مربعی اعوجاج قله تا دره جبهه موج برای میله های لیزری نئودیمیم-یاگ بدست آمده است. همچنین مقدار تغییرات ضریب شکست برای میله ها بدست آمده است و کیفیت اپتیکی آنها با هم مقایسه شده است

کلیدواژه‌ها