بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی شامل یک نانو ذره‌ی فلزی کروی و یک نقطه‌ی کوانتومی کروی با استفاده از نظریه مای و همچنین تأثیر پارامترهای ساختاری این سیستم بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی در حالت خطی سیستم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها