استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله به مطالعه آزمایشگاهی برای یافتن امکان تشخیص بافت معده­ی سرطانی از سالم با استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی ترکیب شده با جرقه الکتریکی پرداخته شده است. در این آزمایش ها پالس های لیزر با انرژی کم قسمتی از نمونه را  کنده و جرقه الکتریکی توده ی کنده شده را برای تابش نور پلاسما تحریک می کند. از بافت های معده دو فرد مبتلا به سرطان در آزمایش­ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش ها تفاوت چشم گیر شدت خط طیفی عنصر کلسیم  نرمالیزه شده در طیف های بافت سالم و بافت سرطان را نشان می دهد. این تفاوت ناشی از افزایش عنصر کلسیم در بافت سرطانی نسبت به بافت سالم است. می­توان نتیجه گرفت که مقادیر شدت نسبی خطوط کلسیم در طیف های طیف سنجی فروشکست القایی لیزری بافت سرطانی در مقایسه با بافت سالم می­تواند امکان دسته بندی بافت های سالم وسرطانی را فراهم کند. لازم به ذکر است که تعداد نمونه هایی که در این پژوهش استفاده شده­اند برای نتیجه­گیری قطعی کافی نیستند و باید تحقیقات بیشتری برای تعمیم این ایده صورت بگیرد

کلیدواژه‌ها