ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

: در این مقاله ساخت یک لیزر دو طول موجی ایتربیومی فیبری تک مد با قابلیت گزینش پذیری یا تولید دو قله هم شدت در ناحیه طول موجی یک میکرون با کمترین فاصله طول موجی 0.53 و بیشترین فاصله nm 12.2 گزارش شده است. یک توری موجبر آرایه ای (AWG) به همراه یک گزینشگر کانال اپتیکی (OCS) در چینش ارائه شده مورد استفاده قرار گرفت تا سازوکار گزینشگری را برای 23 حالت مختلف از تنظیم پذیری طول موجی به عهده گیرد. یک توان اپتیکی خروجی dBm 2- با یک نسبت فرونشانی طیفی در مدهای جانبی از مرتبه dB 62 پایداری چینش پیشنهادی را بخاطر کوچکی تغییرات تا db 0.22 به اثبات می رساند

کلیدواژه‌ها