رشد تک بلورYAG با دو آلاینده Ce+3 و Nd+

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

تک بلور YAG همزمان با دو آلاینده Ce+3 و Nd+3  بلور نسبتا جدیدی است که به عنوان محیط فعال در لیزرهای حالت جامد مورد استفاده قرار می‌کیرد. در این کار هدف رشد این بلور در جهت کریستالی ]111[ می‌باشد. برای این منظور از روش چکرالسکی و کوره القایی استفاده شد. سرعت کشش و چرخش به ترتیب 5/0 میلیمتر در ساعت و 24 دور در دقیقه انتخاب شد. پس از رشد موفقیت آمیز این بلور عملیات اپتیکی  برش، سایش و پولیش بر روی آن انجام  گرفت. با تهیه نمونه‌های مناسب طیف  XRD و طیف جذب از نمونه بدست آمد. دو میله لیزر از بلور رشد داده شده تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها