شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله به بررسی محیط فعال لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه ‌نئون و به دست آوردن ضریب بهره محیط پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از کد هیدرودینامیکی MED103 و همچنین تنظیم پارامترهای لیزر ورودی که عبارتند از چند پالسی بودن، پهنای پالس، طول موج، شدت و فاصله زمانی میان پالس ها، پارامترهای هیدرودینامیکی و میزان یونش محیط فعال پلاسمایی آهن شبه ‌نئون به دست آورده شده اند. از آنجا که گسیل لیزری در این پلاسما در گذارهای یون‌ های شبه ‌نئون و شبه ‌نیکل روی می دهد، با محاسبه میزان یونش می توان پارامترهای بهینه برای دستیابی به بهره های بالاتر را برآورد نمود. سپس با استفاده از پارامترهای هیدرودینامیکی و یونش به حل معادلات نرخ پایا برای محاسبه ضریب بهره محیط فعال پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها