تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

اثر چیرپ پالس لیزر در تولید هماهنگ های مراتب بالا و پالس آتوثانیه خروجی، توسط برهم­کنش پالس لیزر پر شدت فمتوثانیه با مولکول نیتروس اکساید بررسی شده است. در این گزارش تاثیر چیرپ مثبت و منفی و نوع تاثیر آن ها مطالعه شده است. انجام محاسبات دقیق سه بعدی با استفاده از نظریه تابعی چگالی وابسته زمانی و تابع تبادلی-همبستگی مناسب از جمله مزایای این کار است. افزایش فرکانس قطع به ازای چیرپ مثبت، افزایش شدت پالس آتوثانیه خروجی به ازای چیرپ منفی و کاهش پهنای پالس آتوثانیه خروجی (تا 19 as) به ازای چیرپ مثبت، از نتایج برجسته این مقاله است.

کلیدواژه‌ها