بررسی جذب و بازتابندگی آینه ی پلاسمایی به عنوان کلید اپتیکی نیمرسانا برای تابش فروسرخ (میر مسعود سید مرتضوی *، ابراهیم صفری و مجید آرام)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

کلیدزنی اپتیکی نیمرسانا از تابش لیزری کربن دی اکسید در طول موج 6/10 میکرومتر روش ساده تری را نسبت به روش های دیگر تولید تپ های فوق کوتاه پیشنهاد می کند. این روش بر سوار کردن خواص بازتابی و عبوری نیمرسانا توسط کنترل اپتیکی چگالی بار حاملین آزاد قطعه نیمرسانا پایه گذاری شده است.  در این پژوهش، بازتابندگی آینه پلاسمایی برای مواد نیمرسانای  و به هدف بازتابش فروسرخ  به ازای تابش کنترلی nm 616 گزارش می شود. همچنین طیف جذبی این مواد به انضمام اندرکنش کولنی بررسی شد که بنابر نتایج به دست آمده تشدید های اکسایتونی  در حالت های زیر گاف انرژی ممنوع اتفاق افتاده و قابلیت تغییر طیف جذبی نیمرسانا را دارا می باشند.