آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز )

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش از بیناب­نمایی فروشکست القایی لیزری به عنوان روشی تحلیلی برای مطالعه و بررسی قرص­های دارویی استفاده شده است. برای این منظور قرص آتورواستاتین با روکش پلیمری به عنوان نمونه مورد آزمایش در نظر گرفته شد. پس از انجام تست روی روکش و هسته قرص و مقایسه آنها، تمام قله­های طیفی مورد انتظار از جمله C، H، N و O مشاهده و تمایز بین طیف روکش و هسته کاملا مشهود بود. برای بررسی­های دقیق­تر، سطح قرص توسط تعدادی پالس متوالی لیزر مورد آزمایش قرار گرفت. با مقایسه طیف­های متوالی ثبت شده تغییرات تدریجی در برخی از قله­ها با افزایش پالس مشاهده شد. با افزایش تعداد پالس شدت قله­های طیفی مربوط به Ti، TiO، C2 و CN کاهش و Ca2+ افزایش می­یابد. این تغییرات که ناشی از کنده شدن سطح و عبور پالس لیزری از مرز روکش و هسته است با مشاهدات عینی سطح و ساختار شیمیایی معرفی شده برای قرص در توافق است.

کلیدواژه‌ها