مقایسه کیفیت میله های لیزری Ce,Nd:YAG آنیل شده در هوا و ازت (داود رزاقی*، جهانگیر حسنی بربران، مینا برادران ، محمد رضا غنی غراقی، غلامعلی کریملی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این تحقیق  کیفیت اپتیکی و  عملکرد لیزری میله های لیزری Ce,Nd:YAG مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. برای این منظور دو بلور Ce,Nd:YAG رشد داده شده و از آنها میله های لیزری ساخته شده و مقایسه نسبتا جامعی از خواص اپتیکی و لیزری دو میله لیزری آنیل شده در هوا و ازت و نیز میله لیزر Nd:YAG  انجام شده است. و نتایج حاکی از کیفیت اپتیکی و عملکرد لیزری مناسب تر  میله لیزر Ce,Nd:YAG  آنیل شده در ازت دارد.

کلیدواژه‌ها