شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش با حل معادلات نرخ، اثر پراکندگی رامان القایی (SRS) در لیزر فیبری پیوسته پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با کاهش طول فیبر، کاهش بازتابندگی آینه عقب لیزر، کاهش غلظت یون آلاینده، کاهش طول‌موج پمپ، افزایش طول‌موج سیگنال و همچنین افزایش قطر هسته‌ی فیبر، آستانه توان پمپ برای تولید SRS  افزایش می‌یابد. با بررسی نحوه‌ی پمپاژ و تاثیر آن بر آستانه SRS نشان داده می‌شود که پمپاژ از انتها موجب افزایش آستانه SRS خواهد شد. همچنین تأثیر بازتابندگی آینه‌ی خروجی لیزر بر آستانه توان پمپ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای فیبری با طول 20 متر و قطر هسته‌ی 20 میکرومتر، بازتابندگی بهینه‌ خروجی لیزر برابر با 4% خواهد بود.

کلیدواژه‌ها