بررسی اثر شکل پالس‌ لیزر بر شتابدهی الکترون‌ها در پلاسمای کم‌چگال (رضا فلاح، سید محمد خراشادی‌زاده)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

 در این مقاله، فرآیند شتابدهی الکترون در یک پلاسمای کم‌چگال برای پالس‌های لیزری گاوسی، سوپرگاوسی، کسینوس-گاوسی و شبه گاوسی بررسی و مقایسه شده است. با فرض اینکه طول زمانی پالس برابر با دوره زمانی موج پلاسمایی است، علاوه بر میدان ردپای  ایجاد شده در پشت سر پالس‎ها ()، انرژیی که الکترون در این فرآیند بدست می‎آورد نیز برای پالس‌های لیزری محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در فرآیند شتابدهی، الکترون بیشترین انرژِی را در میدان ردپای پالس کسینوس-گاوسی بدست می‌آورد، بنابراین شکل پالس لیزر می‌تواند پارامتر مهمی برای ایجاد میدان ردپای قوی‌تر و شتابدهی بیشتر الکترون‌ها‌ ‌باشد.