طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، طراحی و ساخت قطبشگر برای هماهنگ دوم لیزر Nd:YAG  انجام شد. این قطبشگر کاربردهای فراوانی مانند مشخصه یابی  قطعات غیرخطی دارد. از لایه نشانی چندگانه جهت بهینه سازی تراگسیل مؤلفه p  و بالا بردن انعکاس مؤلفه s به روش انباشت فیزیکی در خلاء(PVD)   استفاده شد.سپس با استفاده از طیف سنجی درصد تراگسیل مؤلفه p  قطبشگر ساخته شده 4/96 و درصد انعکاس مؤلفه s،  47/2   بدست آمد..

کلیدواژه‌ها