کنترل بهینه کوانتومی مولکول متان و تبدیل آن به محصولات مطلوب با استفاده از لیزرهای پرشدت فمتوثانیه ( النازا یرانی، عباس انواری)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

محاسبات سه بعدی کنترل دینامیک مولکول متان برای جداسازی بهینه مولکول با استفاده از نظریه تابعی چگالی وابسته زمانی و تئوری کنترل بهینه کوانتومی انجام شده است. با توجه به قابلیت دست­کاری و تنظیم پارامترهای لیزر فمتوثانیه، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی، پالس لیزر بهینه مناسب در جهت دست­یابی به محصولات مورد نظرCH2+, CH+, C+, C++ و بهره تبدیل 78%، 80%،90% و 82%  طراحی شده است. بدین منظور تحول جمعیت الکترونی روی ترازهای تحریکی مربوطه نمایش داده شده است. این روش منجر به کاهش بسار زیاد هزینه طراحی پالس لیزر با استفاده ازسیستم های شکل دهی پالس در چیدمان تجربی می باشد.