بررسی تأثیر هندسه ظرف بر تشکیل مد گسترده لیزر کاتوره‌ای کولوئید نانوذره TiO2 در محلول رنگدانه Rd6G ( محمد توسلی، پرویز پروین* ، علی بوالی و شهرزاد پارچه‌باف دیبازری )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، اثر هندسه محیط مولّد لیزر کاتور­ه­ای بر شکل و جابجایی طیفیِ مد گسترده­ی لیزر کاتوره­ای کولوئید نانوذره TiO2 در محلول رنگدانه رودامین G6 بررسی شده است. آزمایشها نشان می­دهند که به دلیل پایین بودن آستانه لیزریِ لیزر کاتور­ه­ای، فیدبک ضعیف تشدید توسط  ظرف شفاف می تواند بر مدهای بالقوه­ی لیزری تأثیر داشته باشد. امکان این تأثیر برای فرآیند تشکیل مد گسترده­ی لیزری به هندسه­ی ظرف بستگی دارد. در این نوشتار نشان داده­ایم بسته به اینکه کولوئید نانوذرات در ظرف استوانه­ای (مکارتی) و یا سلول مکعبی شکل (کووت) تهیه شده باشد، طیف فلورسانس گسیلی دستخوش تغییر خواهد شد، که این تغییر در کووت شیشه­ای با ضرایب بازتاب بسیار اندک و ساختار تشدیدگر گونه، با ظهور مُد گسترده­ی لیزر کاتوره­ای نمایان خواهد شد.