طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، یک لیزر نئودیمیوم یاگ پیوسته با آرایش تشدیدگر Z شکل و دمش دیودی انتهایی طراحی و ساخته شده است. طول کل تشدیدگر 38/1متر می باشد. هم پوشانی بین پرتو پمپ و مد اصلی لیزر در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است و پایداری تشدیدگر در سرتاسر توان دمش تحلیل شده است. در نهایت در توان دمشی 6/7 وات، بیشینه ی توان خروجی 48/1 وات  با بازده نوری به نوری 24 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها