همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

سختی سطح یکی از مهمترین مشخصات فلزات است که تعیین دقیق و سریع آن نقش مهمی در صنعت ایفا می‌کند. در این پژوهش از روش طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری به ‌منظور تعیین سختی سطح آلیاژهای Fe-Cr-Ni استفاده شد. همبستگی بین نسبت شدت خط یونی به اتمی کروم (CrII/CrI) و دمای پلاسما با سختی سطح مورد بررسی قرار گرفت. رابطه خطی مناسبی بین سختی سطح و دمای پلاسما و همچنین نسبت شدت (CrII/CrI) مشاهده شد. همچنین اثر خودجذبی که یکی از محدودیت‌های روش LIBS در آنالیز کمی است، تصحیح و با مقایسه نتایج قبل و بعد از تصحیح اهمیت این اثر در افزایش دقت آنالیز کمی نشان داده شد. بنابراین تعیین سختی سطح با روش LIBS قابلیت این روش را به عنوان یک روش ساده و سریع برای کاربرد در بخش کنترل تولید در صنعت نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها