شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله شبیه­سازی­هایی برای انتشار پرتو گاوسی در میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی و دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی ارائه شده­اند. ابتدا انتشار پرتو گاوسی در یک میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به قطر دهانه­ی µm980 و عمق نفوذ µm400 و طول بستر mm5 توسط نرم افزار Optiwave شبیه­سازی می­شود؛ سپس شبیه­سازی برای دو میکروعدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی انجام می­شود. با استفاده از داده­های شبیه­سازی، فاصله­ی کانونی و پهنای پرتو در نقطه­ی کانونی به دست آورده می­شود. شبیه­سازی­ها نشان می­دهند که فاصله­ی کانونی و پهنای پرتو در نقطه­ی کانونی برای دو میکرو عدسی تخت جفت شده با ضریب شکست تدریجی نسبت به  میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی کوچک­تر هستند.

کلیدواژه‌ها