بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله، به بررسی تجربی اثر خنک‎سازی محیط بهره بر عملکرد لیزر فیبری و پارامترهای مختلف آن شامل توان خروجی، بازده، طول‎موج مرکزی و نیز پهنای باند طیفی پرداخته‌شده است. سامانه همدوس به کار گرفته‎شده، یک لیزر فیـبری دوغلافی Yb:silica موج پیوسته تک مد با بیشینه توان خروجی W 10 است که باریکه خروجی در قلــه nm 51/1082 با پهنـای طیفی nm 7/1 در دمای محیط را داراست. به‌منظور خنک‎سازی لیزر، محیط بهره فعال را به سهولت در یک ماده خنک‌کننده غوطه‎ور می‎کنیم. آزمایش‎ها در دمای اتاق (C° 5/22) اجرا شده و نتایج آن با داده‎های حاصله از مخلوط سرماساز اتیلن گلیکول-یخ خشک (DIEG) در دمای C° 29-، یخ خشک ساچمه‎ای (C° 58-) و نیتروژن مایع (LN) در دمای C° 2/189- در جریان‌های دمش متفاوت از A 10 تا A 40 مورد مقایسه قرار داده شده است. به این ترتیب، دست‎یابی به یک لیزر چند طول‎موجی با پهنای باند باریک، توسط لیزرهای فیبری کرایوژنیک امکان‎پذیر است.

کلیدواژه‌ها