مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این تحقیق یک مدل موج رونده چند طول موجی در حوزه زمان و گستره µm 1.1 - 0.9 ، برای شبیه‌سازی طیف گسیل خودبه‌خودی تقویت ‌شده در محیط بهره فیبری ایتربیومی مورد استفاده قرار گرفته است. نشان داده می شود که به چه میزان انتخاب طول موج دمش، در مشخصه های بهره و ASE همچنین کارکرد کلیدزنی- Q ( با یک  بلور )، می­تواند موثر باشد. استفاده از طول موج های دمش 915 و nm 950 نانومتر اگرچه می تواند با ایجاد یک طیف پهن، شرایط مناسبی را برای قفل شدگی مد فراهم سازد، ولی در رژیم کلیدزنی Q ناکنا، به تولید تپ های کم انرژی منجر خواهد شد. این کاهش در شدت، همچنین سطح توانی ASE و انرژی هر تپ، می تواند به تولید گرمای بیشتر در جاذب (در فاصله بین دو تپ) منجر شود. این اثر در توان متوسط بالا، عامل پرش و تغییر تدریجی در نرخ تکرار و انرژی هر تپ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها