شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، برای حذف دنباله و کوتاه‌سازی تپ‌های لیزرها ی 2 CO، از یک برشگر پلاسمایی با ساختار تلسکوپی کپلری بهره گرفته ‌شده است. این برشگر پلاسمایی دربرگیرنده دو عـدسی همسان ZnSe با فاصله کانونی‌های  10cm است. لیزر بکار رفته در این سامانه، لیزر گازکربنیک تپی فشار اتمسفری کوک‌پذیر است که روی خط (30)9R با طول‌موج  9/219μm تنظیم‌ شده است. خروجی این لیزر شامل یک میخه تیز با FWHM پیرامون  90ns به همراه دنباله‌ای به طول  1μm می‌باشد. با کانونی‌سازی این تپ‌ها در مرکز تلسکوپ، به دلیل خودفروشکست اپتیکی در هوا، پلاسمایی ایجاد می‌شود. زمانی که پلاسما به چگالی الکترونی بحرانی می‌رسد، بخشی از میخه تپ به همراه دنباله آن در پلاسما جذب می‌شوند. با این روش، نه تنها دنباله‌ی وابسته به نیتروژن در تپ‌های لیزری کاملاً حذف شـد، که دیـرش زمانی میخه آن‌ها نیز از  90ns تا نزدیک به  30ns کاهش یافت. نشان داده شد که ویژگی‌های تپ‌های برش یافته تقریباً مستقل از انرژی تپ‌های فرودی است.
 

کلیدواژه‌ها