آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، بمنظور مطالعه­ی ساختار ارتعاشی نمونه­ی انفجاری RDX، ابتدا بیناب رامان با استفاده از برپایی چیدمان بیناب­نمایی رامان با هندسه­ی جمع‌آوری نور پس­پراکنده ثبت شد. سپس بیناب زیرقرمز نمونه توسط بیناب­سنج تبدیل فوریه­ی زیرقرمز ثبت و با بیناب رامان به­عنوان بیناب­های ارتعاشی مکمل مقایسه شد. همچنین فاز نمونه­ی مورد بررسی با استفاده از روش رامان تعیین و با نتایج حاصل از روش FT-IR تأیید شد. علاوه بر این از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری برای تحلیل عنصری و شناسایی ناخالصی­های موجود در نمونه استفاده گردید. با ترکیب نتایج این سه روش بینش دقیقی از ساختار مولکولی و عنصری ماده حاصل شد.

کلیدواژه‌ها