کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، قابلیت روش بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری به منظور تشخیص دیابت نوع 2 به وسیله آنالیز سرم خون افراد مبتلا نشان داده شد .عناصر موجود در سرم خون ناشتای 24 فرد سالم و دیابتی با استفاده از این روش شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان منیزیم و پتاسیم در سرم نمونه دیابتی بسیار پایینتر از میزان آن در سرمنمونه­ی سالم است. در حالیکه در مورد عنصر کلسیم روند معکوس مشاهده گردید. نتایج به دست آمده، کارآمدی این روش را در آنالیز انواع نمونه­های بیولوژیکی بخوبی نشان می­دهد. همچنین مطابق نمودارهای پراکندگی بر مبنای  شدت­ خطوط گسیلیMg II، Ca II، K I،  Na I، H I  وO Iدو گروه سالم و دیابتی از  تفکیک پذیری خوبی برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها