بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

یکی از روش­های جدید تصویربرداری از مغز، روش طیف سنجی فروسرخ نزدیک (FNIRS) می­باشد که با این روش می­توان عملکرد کورتکس مغز حین فعالیت­های مغزی و شناختی را بررسی نمود. با بررسی تغییرات زمانی شدت فوتون­های آشکارسازی شده در روی سطح پیشانی می­توان تغییرات سطح سیگنال­های همودینامیک کورتکس مغز را اندازه­گیری نمود. در این مقاله حساسیت دستگاه FNIRS ساخته شده در آزمایشگاه تصویر برداری بیولوژیک نوری به تغییرات ضریب جذب که وابسته به تغییرات سیگنال­های همودینامیک در فانتوم است را اندازه گیری می­کنیم. نتایج تجربی روی فانتوم مشابه مغز انسان نشان می­دهد که این سامانه لیزری قادر به تشخیص و تفکیک تغییرات جذب در عمق یک سانتی متری نمونه نسبت به موقعیت منبع و آشکار ساز می­باشد.

کلیدواژه‌ها