تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله از سه مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی بهمنظورتوصیففرآیندهایدینامیکیتابش درلیزرهای TEA CO2  استفاده می­شود و بادریافتمشخصاتورودیلیزرازقبیلترکیبگاز،طولمحیطبهره، اتلافدرونکاواکلیزر،سطحمقطعآینهخروجیوغیره، پارامترهای خروجی لیزر ازقبیل شکل پالس و توان شبیه سازی می­شود. معادلات بصورت عددی و با استفاده از روش رانگ-کوتا مرتبه چهار در نرم افزار متلب حل شده و با استفاده از سه مدل ارتعاشی 6 دمایی، ارتعاشی-چرخشی و نیز استفاده از یک معادله تجربی جهت شبیه سازی چگالی الکترونهای اولیه، شکل عملکرد لیزر شبیه سازی می­شود. نتایج نشان می­دهد که مدل 6 دمایی ارتعاشی-چرخشی که ازجامعیت بیشتری نسبت به مدل­های قبلی استفاده شده برخوردار است، بیشترین تطابق را با نتایج حاصل از آزمای­شهای تجربی دارا است.

کلیدواژه‌ها