مدولاسیون غیرخطی بسامد تپ لیزری برای شتاب بهینه الکترون در خلأ (مینا اخیانی، فاضل جهانگیری، محمد رضایی پندری، علیرضا نیکنام، رضا مسعودی)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده


  شتاب الکترون در میدان تپ لیزری چیرپ در خلأ مورد مطالعه قرار می­گیرد. با در نظر گرفتن تابع چیرپ به صورت چندجمله­ای خطی، غیرخطی مرتبه دو و مرتبه سه، نشان می­دهیم که استفاده از چیرپ چندجمله­ای با مرتبه بالاتر منجر به افزایش انر‍ژی نهایی الکترون می­گردد. هم­چنین نتایج محاسبات نشان می­دهد که بهینه­سازی رفتار الکترون بر حسب پارامترهای مؤثر می­تواند منجر به کاهش چشمگیر نوسانات سریع بهره با ضرایب چیرپ شود.

کلیدواژه‌ها