بررسی اثر تابع ویژه در مقدار چشم داشتی کمیات فیزیکی یک ذره در یک چاه پتانسیل دوگانه متقارن (حسین گل نبی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

حل مسائل مکانیک کوانتومی نیاز به حل معادله شرودینگر دارد، که در آن مقادیر ویژه و توابع ویژه بستگی به پتانسیل کاربردی دارند. با توجه به اهمیت مو ضوع در این مقاله کمیات فیزیکی یک ذره با استفاده از پتانسیل چاه دوگانه متقارن بررسی می شوند. مقادیر چشم داشتی با استفاده از نرم افزار CUPS بررسی می شوند. اثر انتخاب توابعویژه مختلف را بر روی کمیات فیزیکی مورد مطالعه قرار می دهیم. در انتها به تفسیر نتایچ و نقش هر یک از این پارامترها در تغییرات حاصل شده وشرایط ویژه آنهامی پردازیم.

کلیدواژه‌ها