کنترل امواج خروشان در یک لیزر نیم‌رسانای تزریق نوری با مدولاسیون مربعی دامنه‌ی پمپ (معصومه زکی و سید مهدی حسینی )

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله به بررسی امواج خروشان در یک لیزر نیمه هادی تزریقی نوری توسط مدولاسیون مربعی پمپ پرداخته شده است. بدین منظور، معادلات نرخ لیزر به صورت عددی حل شده­اند و شدت میدان بر حسب زمان محاسبه و بررسی شده است. همچنین تغییرات امواج خروشان برحسب دامنه و فرکانس مدولاسیون برای مقادیر مختلف جریان محاسبه شده و اثر آن بر روی این امواج بررسی شد. نتایج نشان می­دهد که با تغییر جریان، روند تغییر امواج خروشان برحسب دامنه و فرکانس مدولاسیون تزریق نوری کاملا متفاوت است. به طوری که در جریان‌های کم تمرکز امواج خروشان در ناحیه‌ی با فرکانس مدولاسیون بالا است و در جریان‌های بیشتر این تمرکز در نواحی با دامنه‌ی مدولاسیون پایین است.

کلیدواژه‌ها