جداسازی خودکار پلیمر PVC با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری و شبکه عصبی LVQ (محمد وحید دستجردی ، محمود سلطان الکتابی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این پژوهش با بکارگیری روش بردار چندی ساز یادگیر (LVQ) در حوزه‌ی شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش تحلیل مولفه اصلی (PCA)، توانایی روش بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در جداسازی پلیمر پلی وینیل کلراید (PVC) از سایر پلیمرها در فرآیند بازیافت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ابتدا 5 نوع پلیمر آماده شد و شدت‌های مرتبط با خطوط اتمی، یونی و همچنین گسیل‌های مولکولی مرتبط با هر نمونه ثبت شد، سپس روش PCA به عنوان یکی از روش‌های آماری چند متغیره به منظور کاهش ابعاد داده‌ها و همچنین یافتن یک الگو در بیناب LIBS نمونه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از آن روش بردار چندی ساز یادگیر که اخیرا در حوزه‌ی روش‌های یادگیری ماشین مطرح شده است را برای جداسازی پلیمر PVC از سایر پلیمرها بکار می‌گیریم. نتایج نشان می‌دهد که تنها با دو متغیر خروجی از روش PCA  که به عنوان متغیر‌های ورودی برای روش LVQ از آنها استفاده کردیم، می‌توان پلیمرهای PVC را از سایر پلیمرهای مورد آنالیز در این پژوهش با دقت ۳/۹۳ %  تفکیک کرد.

کلیدواژه‌ها