هارمونیک های بالا با استفاده از تابش لیزر فمتو ثانیه بر روی پلاسمای چگال تولید شده از هدف جامد (رسول صدیقی بنابی ، فریبا فرزندی ارجمندی بناب)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

به بررسی نظری تولید هارمونیک های بالا در اندر کنش لیزر پر شدت با اهداف جامد و پلاسمای فوق چگال پرداخته شده است. مشاهده می شود که بازده اشعه ایکس تولیدی در این حالت بیشتر از تولید آن با استفاده از هدف های گازی می باشد. تاثیر پارامترهای مختلف لیزر و پلاسما در شدت هارمونیک های تولید شده توسط کد شبیه سازی ذره در سلول بررسی شده است. به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی پهنای زمانی پالس های آتو ثانیه حاصل از هارمونیک های بالا پرداخته شده است. همچنین راندمان تولید اشعه ایکس درشدت های مختلف لیزر در ناحیه غیر نسبیتی و شدت های نسبیتی را بررسی شده است.  این شبیه سازی را در قطبش های مختلف نیز انجام داده و دامنه بدست آمده را نیز مقایسه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دامنه نوسانات سطح پلاسما در قطبش بیشتر از قطبش می باشد. علاوه بر آن طول بهینه پلاسما را برای هارمونیک های هشتادم با مطالعه طول رمپ های مختلف را بدست آوردیم.

کلیدواژه‌ها