اثر پرتودهی لیزر برساختار سطح و خواص اپتیکی آلیاژ فلزی آمورف‌ (مرضیه ولی اقبال، دکتر بابک ژاله، دکتر محمدجواد ترکمنی و دکتر صفدر حبیبی)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

آلیاژهای فلزی آمورف به لحاظ داشتن خواص مغناطیسی برجسته نظیر نفوذپذیری بالا، نیروی وادارندگی خیلی پایین، عدم وجود ناهمسانگردی بلوری،القای اشباع بالاو همین­طور خواص مکانیکی ویژه نظیر استحکام و سختی بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند.در این مقاله آلیاژ آمورف پایه آهن تهیه شده به روش چرخش مذاب با ضخامت 30 میکرون تحت تابش لیزر پالسی Nd:YAGبا طول موج nm 1064 قرار گرفته است. ساختار آمورف نمونه­ها توسط آنالیز XRD تایید شده است. سپس برای بررسی تغییرات سطح نمونه­ها پس از پرتودهی، از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. در مرحله بعد برای تعیین تغییرات نوع و غلظت عناصر موجود در نمونه پرتودهی شده، آنالیزهای PIXE و RBS به کار برده شده است. این آنالیزها نشان می­دهد که با افزایش توان پرتو لیزر درصد Si نیز افزایش می­یابد. در نهایت خواص اپتیکی (ضریب جذب، گاف انرژی) نمونه در فاصله طول موجی nm 2000-200 توسط طیف­سنج نوری بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها